மதுநோய் விழிப்புணர்வு நிகழ்வு


தருமபுரி மண்டல அரசுப் போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு,
HDK (ஓசூர், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி) குடிநோயாளர் சேவைக்குழுவினரால், 16/09/2020 முதல் வழங்கப்பட்டுவரும், மதுநோய் விழிப்புணர்வு நிகழ்வு.  News Posted By

  Dominic Matthews

  News Approved By

  Mail: inmpvsec@gmail.com Mobile: 9840255732

  Feedback


  Related News

  In Focus


  All News