மதுநோய் விழிப்புணர்வு நிகழ்வு


ஓசூர், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி குடிநோயாளர் சேவைக்குழுவினரால், தருமபுரி மண்டல அரசுப் போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு 06/03/2021 அன்று வழங்கப்பட்ட மதுநோய் விழிப்புணர்வு நிகழ்வு.  News Posted By

  Dominic Matthews

  News Approved By

  Mail: inmpvsec@gmail.com Mobile: 9840255732

  Feedback


  Related News

  In Focus


  All News